GREEN FINANCE CAPITAL AG
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 - 2032

Green Financial Capital AG
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 - 2032

Udržateľné investičné príležitosti, ktoré sú spojené s príležitosťami a rizikami, sú v Green Finance veľmi obľúbené. S dlhopismi GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 – 2032 ponúkame vlastný podnikový dlhopis. Produkt je vďaka vysokému úroku a udržateľnosti vysoko aktuálny, hoci vyššie ziskové predpoklady znamenajú aj vyššie riziko.

UPOZORNENIE

Informácia o úrokovej sadzbe neznamená, že úrok je garantovaný, ale že úrok je vypočítaný na základe pevných úrokových sadzieb (na rozdiel od úrokovej sadzby, ktorá je viazaná na podkladovú referenčnú sadzbu alebo trhovú úrokovú sadzbu a bude sa meniť na základe tejto sadzby). Investovanie do Dlhopisov nie je vhodnou alebo primeranou investíciou pre každého investora. Výplaty úrokov sa nebudú uskutočňovať počas doby platnosti Dlhopisov a namiesto toho sa budú uskutočňovať vo forme jednorazovej platby (Bullet Maturity). Preto sa platby istiny a úrokov (vrátane zložených úrokov) uskutočnia buď na konci doby platnosti Dlhopisov, alebo v prípade dôvodného ukončenia zmluvy. Splátky istiny a výplaty úrokov, ako aj zloženého úroku sú závislé od platobnej schopnosti Emitenta k Dátumu splatnosti alebo k akémukoľvek dátumu predčasného dôvodného ukončenia (Bullet Maturity a kvalifikovaná podriadenosť). Každá investícia do Dlhopisov je spojená s rizikami a môže viesť aj k úplnej strate investovaných prostriedkov a úrokov. Neexistuje žiadna záruka, že výplaty úrokov (vrátane zloženého úroku) budú uskutočnené. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali Prospekt, vrátane, nie však výlučne, rizikových faktorov v ňom uvedených.

Grafika s upozorneniami na riziká - viac informácií nájdete v popise obrázka
Poznámka k textu: TRVANIE 8 ROKOV
Poznámka k textu: MINIMÁLNA SUMA ÚPIS 1000 EUR
Poznámka k textu: BEZ ÁŽIA
Poznámka k textu: ÚROKOVÁ SADZBA: 4 % P.A. OD UPÍSANIA, 8 % P.A. OD 01.05.2027
Odkaz na text: SCHVÁLENÝ PROSPEKT JE K DISPOZÍCII NA GREENFINANCE-CAPITAL.COM

Nezáväzná vzorová kalkulácia

*za predpokladu, že dátum úpisu je 01.05.2024

Schéma s informáciami o termíne a úrokoch - viac informácií nájdete v popise obrázka.
Diagram zobrazujúci úroky v nasledujúcich rokoch po jednorazovej platbe - viac informácií nájdete v popise obrázka.

Neposkytujeme žiadnu záruku, že sa tu uvedené výnosy skutočne dosiahnu. Skutočné výnosy môžu byť nižšie. Výplaty úrokov nebudú majiteľom Dlhopisov realizované počas doby platnosti Dlhopisov a namiesto toho budú realizované formou jednorazovej výplaty (Bullet Maturity). Výplaty istiny a úrokov (vrátane zloženého úroku) sa teda budú uskutočňovať buď na konci doby platnosti Dlhopisov alebo v prípade dôvodného ukončenia zmluvy, ku dňu ukončenia zmluvy. Dlhopisy tak môžu poskytovať výhody zloženého úročenia. Na druhej strane je možná úplná strata investovaných prostriedkov. Zároveň sa môže stať, že Emitent nebude schopný vyplácať úroky a zložené úroky. Z dôvodu jednorazovej výplaty (Bullet Maturity) budú výplaty istiny a výplaty úrokov, ako aj zloženého úroku závisieť okrem iného od platobnej schopnosti Emitenta k Dátumu splatnosti alebo k akémukoľvek dátumu predčasného splatenia. Dane sa v tejto vzorovej kalkulácii nezohľadňujú ani neodpočítavajú.

Green Finance
PRÍKLAD VÝPOČTU EURO

NEZÁVÄZNÝ PRÍKLAD VÝPOČTU

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032

FAKTY

Emitent:
Green Finance Capital AG

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov:
(ISIN) LI1330338701

Identifikátor právnickej osoby (LEI): 52990003C6FKCKSZS240

Štáty ponuky:
Lichtenštajnsko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko alebo Švajčiarsko

Podmienky:
Pozri prospekt (dostupný na https://www.greenfinance-capital.com/bond24/)

Stav/typ emisie
kvalifikovaná podriadené

Zabezpečenie:
žiadne

Negatívne záväzky:
žiadne

Objem emisie
25 000 000,00 EUR

Emisný kurz:
100 % nominálnej hodnoty

Denominácia:
1,00 EUR

Minimálna suma úpisu:
1.000,00 EUR

Kupón:
4,00 % p.a. od 01.05.2024 (vrátane) do 30.04.2027 (vrátane),
8,00 % p.a. od 01.05.2027 (vrátane) do 30.04.2032 (vrátane),
plus zložený úrok z nevyplatených úrokov

Dátumy výplaty úrokov:
Na konci doby platnosti

Platnosť:
od 01.05.2024 (vrátane) do 30.04.2032 (vrátane)
Dátum splatnosti: 02.05.2032
Výkupná sadzba pri splatnosti: 100 % nominálnej hodnoty

IPO:
neplánuje sa

Dátum valuty:
01.05.2024 alebo prvý alebo pätnásty deň každého nasledujúceho mesiaca

Použitie výnosov:
Emitent poskytne výnosy z ponuky ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Green Finance Group.

Ukončenie:
Emitent ani majitelia dlhopisov nemajú právo na ukončenie zmluvy bez udania dôvodu.
Emitent aj držitelia dlhopisov však majú právo na ukončenie zmluvy z oprávneného dôvodu.

Podrobné informácie vrátane rizikových faktorov:
Prospekt (k dispozícii na https://www.greenfinance-capital.com/bond24/)

Fakty o dlhopise Green Finance Capital Step up 2024-2032 - viac informácií nájdete v popise obrázka.
Kvalifikovaná podriadenosť má tento význam:

Záväzky z Dlhopisov sú podriadené záväzkom vyplývajúcim z nepodriadených finančných nástrojov alebo iných nepodriadených záväzkov Emitenta. V prípade likvidácie alebo platobnej neschopnosti Emitenta alebo akéhokoľvek konania začatého s cieľom zabrániť platobnej neschopnosti Emitenta sú záväzky Emitenta z Dlhopisov podriadené pohľadávkam všetkých majiteľov nepodriadených záväzkov, takže v takomto prípade sa platby v súvislosti s Dlhopismi uskutočnia až po úplnom uspokojení všetkých pohľadávok voči Emitentovi zo záväzkov, ktoré majú prednosť pred jeho záväzkami z Dlhopisov. V súlade s emisnými podmienkami majitelia Dlhopisov pri upísaní súhlasia s tým, že voči Emitentovi nie je potrebné začať konkurzné konanie v súvislosti s jeho záväzkami z Dlhopisov. Dlhopisy neprispievajú k zisteniu, či záväzky Emitenta prevyšujú jeho majetok. Platby z Dlhopisov alebo v súvislosti s nimi nebudú realizované, pokiaľ vlastné imanie Emitenta bude záporné alebo sa môže stať záporným v dôsledku akýchkoľvek takýchto platieb, ktoré majú byť vykonané v prospech majiteľov dlhopisov na základe Dlhopisov.

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?

Vyhlásenie:

Toto oznámenie je marketingovou komunikáciou v zmysle delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 a reklamou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/1129. Toto oznámenie nie je (i) ponukou na kúpu alebo predaj, ani výzvou na predloženie ponuky na kúpu dlhopisov Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032 (ďalej len „Dlhopisy„) spoločnosti Green Finance Capital AG (ďalej len „Emitent„), ani (ii) finančnou analýzou, investičným poradenstvom alebo odporúčaním. Verejná ponuka Dlhopisov sa uskutočňuje výlučne pre investorov so sídlom alebo bydliskom v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku alebo Švajčiarsku (ďalej len „Štáty ponuky„) na základe prospektu, ktorý schválil lichtenštajnský Úrad pre finančný trh (ďalej len „FMA„) dňa 02.04.2024 (ďalej len „Prospekt„) a ktorý bol oznámený príslušným orgánom dohľadu v Štátoch ponuky (okrem Lichtenštajnska a Švajčiarska). Vo Švajčiarsku bol prospekt schválený v súlade so zákonom o finančných službách (Finanzdienstleistungsgesetz). Upozorňujeme investorov, že schválenie Prospektu zo strany FMA by sa nemalo chápať ako schválenie ponúkaných Dlhopisov. Prospekt je zverejnený a je k dispozícii bezplatne na stiahnutie (PDF) na internetovej stránke Emitenta https://www.greenfinance-capital.com/bond24/ alebo v papierovej forme v sídle Emitenta. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali Prospekt, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom spojeným s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Potenciálnym investorom sa ďalej odporúča, aby pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia vyhľadali individuálne poradenstvo s prihliadnutím na svoje (i) znalosti a skúsenosti v oblasti investícií do finančných nástrojov, (ii) finančnú situáciu a (iii) investičné ciele (vrátane tolerancie rizika). Každá investícia do Dlhopisov a do finančných nástrojov vo všeobecnosti je spojená s rizikami a môže viesť aj k úplnej strate investovaných prostriedkov. Minulá výkonnosť nie je žiadnym ukazovateľom budúcich výsledkov. Toto oznámenie nie je určené žiadnej osobe, ktorá je americkou osobou („US Persons“ ako je tento pojem definovaný v nariadení S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 „Zákon o cenných papieroch„), ani žiadnej osobe, ktorá má sídlo alebo bydlisko mimo Štátu ponuky. Dlhopisy, na ktoré sa tu odkazuje, neboli a nebudú registrované podľa Zákona o cenných papieroch. Reprodukcia, či už úplná alebo čiastočná, alebo priame či nepriame šírenie obsahu tohto oznámenia akýmkoľvek spôsobom sú bez predchádzajúceho súhlasu Emitenta zakázané.