Green Finance Capital AG
STEP-UP CHF BOND 2024 - 2032

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Informácie a dokumentyInformácie„), ktoré sú prístupné prostredníctvom nasledujúcej webovej stránky a webových stránok prepojených s touto webovou stránkou (spolu ďalej len „Webová stránka„), sa môžu zasielať len osobám, ktoré majú sídlo, bydlisko alebo obvyklý pobyt (spolu ďalej len „Pobyt„) v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku alebo vo Švajčiarsku (ďalej len „Štáty ponuky„); Informácie sa nesmú prenášať ani sprístupňovať osobám, ktoré majú Pobyt mimo Štátov ponuky. Informácie sa najmä nesmú prenášať ani sprístupňovať osobám zo Spojených štátov amerických (ďalej len „U.S. Person„, ako sú definované v nariadení S zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933, ďalej len „Zákon o cenných papieroch„).

Dlhopisy “Green Finance Capital AG Step-Up CHF Bond 2024-2032” (ďalej len „Dlhopisy„) spoločnosti Green Finance Capital AG (ďalej len „Emitent„) opísané na nasledujúcej Webovej stránke sú ponúkané výlučne verejnosti v Štátoch ponuky. Osoby, ktoré nemajú Pobyt v niektorom z týchto Štátov ponuky, sú z verejnej ponuky Dlhopisov vylúčené a nebudú oslovené. V súlade s tým sa nebude uskutočňovať verejná ponuka Dlhopisov Emitenta mimo Štátov ponuky; preto sa nebude uskutočňovať verejná ponuka U.S. Person alebo osobám konajúcim v mene alebo na účet U.S. Person alebo iných osôb s Pobytom v USA alebo mimo Štátov ponuky.

Informácie na tejto Webovej stránke preto nie sú ponukou na kúpu alebo predaj Dlhopisov Emitenta ani výzvou na predloženie príslušných ponúk na kúpu osobám s Pobytom mimo Štátov ponuky. Informácie nie sú určené žiadnej osobe v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by bolo oznámenie takýchto Informácií nezákonné. Je zodpovednosťou každého používateľa tejto Webovej stránky, aby sa informoval o obmedzeniach, ktoré sa na neho vzťahujú, a aby ich dodržiaval.

Informácie na tejto Webovej stránke sa nesmú šíriť mimo Štátov ponuky, vrátane, bez obmedzenia, publikácií alebo médií, ktoré sú vo všeobecnom obehu v U.S.A. alebo v ktoromkoľvek štáte, ktorý nie je Štátom ponuky. Dlhopisy opísané na Webovej stránke neboli a nebudú registrované podľa Zákona o cenných papieroch a nesmú byť ponúkané ani predávané žiadnej U.S. Person bez registrácie podľa Zákona o cenných papieroch alebo bez príslušnej výnimky z registračných požiadaviek Zákona o cenných papieroch.

Nedodržanie týchto obmedzení môže predstavovať porušenie platných zákonov o cenných papieroch. Akákoľvek ponuka a predaj Dlhopisov mimo Štátov ponuky sa uskutoční len ako súkromné umiestnenie (nepodliehajúce registrácii) a/alebo kvalifikovaným investorom v súlade so všetkými platnými zákonmi o cenných papieroch.

Ponuka, kúpa alebo upisovanie dlhopisov Emitenta sa uskutočňuje výlučne na základe prospektu schváleného FMA Lichtenštajnsko (ďalej len „FMA„) dňa 02.04.2024 (ďalej len „Prospekt„). Prospekt bol oznámený príslušným orgánom Štátov ponuky (okrem Lichtenštajnska a Švajčiarska) a je zverejnený na webovom sídle Emitenta (https://www.greenfinance-capital.com/chfbond24/). Prospekt je bezplatne k dispozícii na stiahnutie pod týmto odkazom, ako aj v papierovej forme v sídle Emitenta. Prospekt bol schválený vo Švajčiarsku v súlade so zákonom o finančných službách.

Emitent upozorňuje, že schválenie Prospektu zo strany FMA nemožno chápať ako podporu či schválenie ponúkaných Dlhopisov alebo Emitenta. Emitent odporúča potenciálnym investorom, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali Prospekt, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom vyplývajúcim z rozhodnutia investovať do Dlhopisov.

Emitent neposkytuje žiadnu záruku, že Dlhopisy popísané na tejto Webovej stránke sú vhodné na investovanie pre všetkých investorov. Informácie na tejto Webovej stránke by preto nemali byť chápané ako odporúčanie na upísanie alebo iné nadobudnutie Dlhopisov Emitenta. Informácie nenahrádzajú investičné poradenstvo.

Informácie poskytuje Emitent bez akejkoľvek záruky, že ich možno kedykoľvek znovu získať alebo že sú vhodné na konkrétny účel. Informácie a minulá výkonnosť Dlhopisov nie sú indikátorom budúcej výkonnosti. Nákup Dlhopisov Emitenta a všeobecne cenných papierov alebo finančných nástrojov je spojený s rizikami a za nepriaznivých okolností môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate investovaných prostriedkov.

Používatelia tejto Webovej stránky sú výlučne zodpovední za analýzu Informácií, ktoré sú tu k dispozícii, a za zváženie a vyhodnotenie možností a rizík investície do Dlhopisov Emitenta. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia sa odporúča prečítať si Prospekt a vyhľadať odborné poradenstvo, pričom je potrebné zohľadniť Vaše predchádzajúce skúsenosti a znalosti o finančných nástrojoch, Vašu individuálnu finančnú a investičnú situáciu a Vašu individuálnu ochotu podstupovať riziko.

Ak chcete získať prístup na nasledujúcu Webovú stránku, musíte potvrdiť:

  1. a) že ste si prečítali vyššie uvedené vyhlásenia a porozumeli im;
  2. b) že budete dodržiavať obmedzenia v nich uvedené;
  3. c) že nie ste U.S. Person (v zmysle nariadenia S podľa Zákona o cenných papieroch) a nemáte bydlisko v USA alebo mimo Štátov ponuky;
  4. d) že nebudete konať v mene osôb nachádzajúcich sa mimo Štátov ponuky a nebudete im poskytovať Informácie a zároveň nebudete komunikovať Informácie osobám, ktoré nemajú povolený prístup k takýmto Informáciám.