GREEN FINANCE CAPITAL AG
PODREJENA STEP-UP CHF OBVEZNICA 2022-2030

Splošni pogoji

Informacije in dokumenti (»Informacije«), do katerih je mogoče dostopati preko naslednjega spletnega mesta in preko spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom (skupaj »Spletno mesto«), se lahko posredujejo samo osebam, ki imajo registriran sedež, stalno ali običajno prebivališče (skupaj »Stalno prebivališče«) v Lihtenštajnu ali Švici (»Države ponudbe«) v Lihtenštajnu ali Švici (»Državi ponudbe«); Informacij ni dovoljeno posredovati ali dati na voljo osebam, ki imajo Stalno prebivališče zunaj ene od Držav ponudbe. Te Informacije ne smejo biti posredovane oziroma dane na voljo nobeni osebi iz ZDA (»Oseba iz ZDA«, kot je ta izraz opredeljen v Uredbi S Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933, »Zakon o vrednostnih papirjih«).

Obveznice »Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up CHF Bond 2022-2030« (»iceObvezn«) družbe Green Finance Capital AG (»Izdajatelj«), opisane na naslednjem spletnem mestu, so izključno ponujene javnosti v Državah ponudbe. Osebe, ki nimajo Stalnega prebivališča v eni izmed Držav ponudbe, so izključene iz javnih ponudb Obveznic in ne bodo obravnavane. V skladu s tem nobena javna ponudba Obveznic Izdajatelja ne bo dana zunaj Držav ponudbe; zato nobena javna ponudba ne bo podana Osebam iz ZDA ali osebam, ki delujejo za ali v imenu Oseb iz ZDA ali drugim osebam s Stalnim prebivališčem v ZDA ali zunaj Držav ponudbe.

Informacije na tem spletnem mestu torej niso niti ponudba za nakup ali prodajo obveznic izdajatelja niti vabilo k predložitvi zadevnih ponudb za nakup osebam s Stalnim prebivališčem zunaj ene od Držav ponudbe. Informacije niso namenjene nobeni osebi v katerem koli pravnem sistemu, v katerem bi bilo sporočanje takih informacij nezakonito. Vsak uporabnik tega spletnega mesta se je dolžan seznaniti z omejitvami, ki veljajo zanj, in jih upoštevati.

Informacij na tem spletnem mestu ni dovoljeno distribuirati izven Držav ponudbe, vključno z, vendar ne omejeno na, v publikacijah ali medijih, ki so splošno razširjeni v Združenih državah Amerike ali v katerikoli državi, ki ni Država ponudbe. Obveznice, opisane na spletnem mestu, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih in jih ni dovoljeno ponuditi ali prodati katerikoli Osebi iz ZDA brez registracije v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ali veljavne izjeme glede zahtev za registracijo iz Zakona o vrednostnih papirjih.

Neupoštevanje teh omejitev lahko pomeni kršitev veljavne zakonodaje o vrednostnih papirjih. Kakršna koli ponudba in prodaja Obveznic zunaj katerekoli Države ponudbe bo izvedena samo kot zasebna ponudba (ki ni predmet registracije) in/ali ponujena kvalificiranim vlagateljem v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o vrednostnih papirjih.

Ponudba, nakup ali vpis obveznic izdajatelja se izvaja izključno na podlagi prospekta, ki ga je 29. avgusta 2022 potrdil FMA Liechtenstein (“FMA”) (“prospekt“). Prospekt je objavljen na izdajateljevi spletni strani(https://www.greenfinance-capital.com/chfbond22/). Prospekt je brezplačno na voljo za prenos na tej povezavi in v tiskani obliki na sedežu izdajatelja. Prospekt je bil v Švici potrjen v skladu z zakonom o finančnih storitvah.

Izdajatelj poudarja, da odobritve Prospekta s strani FMA ne gre razumeti kot izražanje podpore Obveznicam, ki jih ponuja Izdajatelj. Izdajatelj priporoča, da potencialni vlagatelji preberejo Prospekt pred sprejemom odločitve o izvedbi naložbe, da bi v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi v zvezi z odločitvijo za izvedbo naložbe v Obveznice.

Izdajatelj ne zagotavlja nobenega jamstva, da so Obveznice, opisane na tem spletnem mestu, primerne za investicijo s strani vseh vlagateljev. Daher sind die Informationen auf dieser Internetseite nicht als Empfehlung zu verstehen, Schuldverschreibungen der Emittentin zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben. Informacije ne nadomeščajo naložbenega svetovanja.

Izdajatelj te Informacije posreduje brez jamstva, da jih je mogoče kadarkoli pridobiti ali da so primerne za določen namen. Informacij in pretekle uspešnosti Obveznic ni mogoče razumeti kot pokazateljev prihodnje uspešnosti. Naložba v Obveznice in na splošno v finančne instrumente je povezana s tveganji in lahko v primeru neugodnih okoliščin povzroči delno ali popolno izgubo vloženega kapitala.

Uporabniki tega spletnega mesta so izključno odgovorni za analizo informacij, ki so tukaj na voljo, ter za tehtanje in oceno priložnosti in tveganj naložbe v Obveznice Izdajatelja. Pred kakršno koli investicijsko odločitvijo je priporočljivo prebrati Prospekt in poiskati strokovni nasvet, pri čemer je treba upoštevati predhodne izkušnje in znanje v zvezi s finančnimi instrumenti ter stanje posameznega sredstva in naložbe ter individualno preferenco tveganja.

Za to, da lahko dostopate do naslednjega spletnega mesta, morate potrditi, da

a) ste prebrali in razumeli zgornje navedbe,

b) boste upoštevali zgoraj navedene omejitve,

c) niste Oseba iz ZDA (v smislu Uredbe S Zakona o vrednostnih papirjih) in nimate svojega Stalnega prebivališča v ZDA ali zunaj katerekoli Države Ponudbe,

d) ne delujete v imenu oseb niti ne posredujete Informacij osebam, ki se nahajajo zunaj katere od Držav ponudbe, niti osebam, ki nimajo dovoljenja za dostop do takih Informacij.