Green Finance OBVEZNICA 8
PODREJENA STEP-UP OBVEZNICA 2021

Splošni pogoji

Informacije in dokumenti (»Informacije«), do katerih je mogoče dostopati preko naslednjega spletnega mesta in preko spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom (skupaj »Spletno mesto«), se lahko posredujejo samo osebam, ki imajo registriran sedež, stalno ali običajno prebivališče (skupaj »Stalno prebivališčeStalno prebivališče«) v Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, na Češkem, na Madžarskem, v Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji ali v Švici (»Države ponudbeDržave ponudbe«); Informacij ni dovoljeno posredovati ali dati na voljo osebam, ki imajo Stalno prebivališče zunaj ene od Držav ponudbe. Te Informacije ne smejo biti posredovane oziroma dane na voljo nobeni osebi iz ZDA (»Oseba iz ZDA«, kot je ta izraz opredeljen v Uredbi S Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933, »vrednostnih papirjih Zakon o«).

Obveznice »Green Finance Capital AG Podrejena Step-Up Obveznica 2021« (»Obveznice«) družbe Green Finance Capital AG (»Izdajatelj«), opisane na naslednjem spletnem mestu, so izključno ponujene javnosti Državah ponudbe. Osebe, ki nimajo Stalnega prebivališča v eni izmed Držav ponudbe, so izključene iz javnih ponudb Obveznic in ne bodo obravnavane. V skladu s tem nobena javna ponudba Obveznic Izdajatelja ne bo dana zunaj Držav ponudbe; zato nobena javna ponudba ne bo podana Osebam iz ZDA ali osebam, ki delujejo za ali v imenu Oseb iz ZDA ali drugim osebam s Stalnim prebivališčem v ZDA ali zunaj Držav ponudbe.

Informacije na tem spletnem mestu torej niso niti ponudba za nakup ali prodajo obveznic izdajatelja niti vabilo k predložitvi zadevnih ponudb za nakup osebam s Stalnim prebivališčem zunaj ene od Držav ponudbe. Informacije niso namenjene nobeni osebi v katerem koli pravnem sistemu, v katerem bi bilo sporočanje takih informacij nezakonito. Vsak uporabnik tega spletnega mesta se je dolžan seznaniti z omejitvami, ki veljajo zanj, in jih upoštevati.

Informacije na tem spletnem mestu torej niso niti ponudba za nakup ali prodajo obveznic izdajatelja niti vabilo k predložitvi zadevnih ponudb za nakup osebam s Stalnim prebivališčem zunaj ene od Držav ponudbe. Informacije niso namenjene nobeni osebi v katerem koli pravnem sistemu, v katerem bi bilo sporočanje takih informacij nezakonito. Vsak uporabnik tega spletnega mesta se je dolžan seznaniti z omejitvami, ki veljajo zanj, in jih upoštevati.

Neupoštevanje teh omejitev lahko pomeni kršitev veljavne zakonodaje o vrednostnih papirjih. Kakršna koli ponudba in prodaja Obveznic zunaj katerekoli Države ponudbe bo izvedena samo kot zasebna ponudba (ki ni predmet registracije) in/ali ponujena kvalificiranim vlagateljem v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o vrednostnih papirjih.

Vsaka ponudba, nakup ali vpis Obveznic Izdajatelja se opravi izključno na podlagi prospekta (»Prospekt«), ki ga je odobril Organ Lihtenštajna za nadzor finančnega trga (»FMA«) 7. junija 2021. O Prospektu so bili obveščeni pristojni nadzorni organi v Državah ponudbe (razen Lihtenštajna in Švice),Prospektpri čemer je ta objavljen na spletni strani Izdajateljahttps://www.greenfinance-capital.com/gfc-bond21/Prospekt je brezplačno na voljo kot PDF dokument za prenos in v tiskani obliki na sedežu Izdajatelja. Prospekt je bil potrjen v Švici v skladu z Zakonom o finančnih storitvah.

Izdajatelj poudarja, da odobritve Prospekta s strani FMA ne gre razumeti kot izražanje podpore Obveznicam, ki jih ponuja Izdajatelj. Izdajatelj priporoča, da potencialni vlagatelji preberejo Prospekt pred sprejemom odločitve o izvedbi naložbe, da bi v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi v zvezi z odločitvijo za izvedbo naložbe v Obveznice.

Izdajatelj ne zagotavlja nobenega jamstva, da so Obveznice, opisane na tem spletnem mestu, primerne za investicijo s strani vseh vlagateljev. Zato se informacije na tem spletnem mestu ne smejo razlagati kot priporočilo za vpis ali kakršno koli drugačno pridobitev Obveznice Izdajatelja. Informacije ne nadomeščajo naložbenega svetovanja.

Izdajatelj te Informacije posreduje brez jamstva, da jih je mogoče kadarkoli pridobiti ali da so primerne za določen namen. Informacij in pretekle uspešnosti Obveznic ni mogoče razumeti kot pokazateljev prihodnje uspešnosti. Naložba v Obveznice in na splošno v finančne instrumente je povezana s tveganji in lahko v primeru neugodnih okoliščin povzroči delno ali popolno izgubo vloženega kapitala.

Uporabniki tega spletnega mesta so izključno odgovorni za analizo informacij, ki so tukaj na voljo, ter za tehtanje in oceno priložnosti in tveganj naložbe v Obveznice Izdajatelja. Pred kakršno koli investicijsko odločitvijo je priporočljivo prebrati Prospekt in poiskati strokovni nasvet, pri čemer je treba upoštevati predhodne izkušnje in znanje v zvezi s finančnimi instrumenti ter stanje posameznega sredstva in naložbe ter individualno preferenco tveganja.

Za to, da lahko dostopate do naslednjega spletnega mesta, morate potrditi, da

a) ste prebrali in razumeli zgornje navedbe,

b) boste upoštevali zgoraj navedene omejitve,

c) niste Oseba iz ZDA (v smislu Uredbe S Zakona o vrednostnih papirjih) in nimate svojega Stalnega prebivališča v ZDA ali zunaj katerekoli Države Ponudbe,

d) ne delujete v imenu oseb niti ne posredujete Informacij osebam, ki se nahajajo zunaj katere od Držav ponudbe, niti osebam, ki nimajo dovoljenja za dostop do takih Informacij.