Green Finance Bond 8
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2023-2031

Hrvatski

UVJETI KORIŠTENJA

Informacije i dokumenti („Informacije“) kojima možete pristupiti preko sljedeće internetske stranice kao i internetskih stranica na koje ona upućuje (zajedno „Internetska stranica“) smiju se dostaviti samo osobama koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište (zajedno „Sjedišteu Lihtenštajnu, Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, ili Švicarskoj („Države na koje se ponuda odnosi“) imati; Podaci se ne smiju prenositi ili učiniti dostupnima osobama koje se nalaze izvan jedne od država ponude. Konkretno, informacije se ne smiju prenositi ili učiniti dostupnim osobama iz SAD-a (” Osobe iz SAD-a ” kako je definirano u Uredbi S Zakona o vrijednosnim papirima Sjedinjenih Država iz 1933., ” Zakon o vrijednosnim papirima “).

Obveznice „Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031“,(u nastavku „Obveznice“) društva Green Finance Capital AG („Izdavatelj“) koje su navedene na Internetskoj stranici javno se nude isključivo u Državama na koje se ponuda odnosi. Osobe, koje nemaju svoje Sjedište u nekoj od Država na koje se ponuda odnosi, isključene su iz javnih ponuda Obveznica i one nisu upućene njima. Prema tome, javna se ponuda Obveznica Izdavatelja ne daje izvan Država na koje se ponuda odnosi; usto javna se ponuda ne daje ni Osobama iz SAD-a ili osobama koje djeluju za Osobe iz SAD-a ili na račun Osoba iz SAD-a ili drugih osoba koje imaju Sjedište u SAD-u ili izvan Država na koje se ponuda odnosi.

Informacije sadržane na ovoj Internetskoj stranici stoga ne predstavljaju ponudu za kupnju ili prodaju Obveznica Izdavatelja kao ni poziv na davanje odgovarajućih ponuda za kupnju osobama koje imaju Sjedište izvan Država na koje se ponuda odnosi. Informacije nisu upućene osobama koje imaju Sjedište u zemljama u kojima bi dostava takvih Informacija bila nezakonita. Obveza je svakog korisnika ove Internetske stranice informirati se o ograničenjima koja se primjenjuju na njega te se pridržavati istih.

Informacije sadržane na ovoj Internetskoj stranici ne smiju se distribuirati izvan Država na koje se ponuda odnosi, posebice ne u publikacijama ili medijima sveopće upotrebe u SAD-u ili izvan Država na koje se ponuda odnosi. Obveznice koje se navode na Internetskoj stranici nisu registrirane i ne registriraju se u skladu s odredbama Zakona o vrijednosnim papirima te se ne smiju prodavati Osobi iz SAD-a niti joj se nuditi na kupnju bez prethodno provedene registracije u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima odnosno u slučaju da ne postoji iznimno izuzeće od obveze registracije.

Nepridržavanje tih ograničenja može predstavljati povredu važećih propisa o vrijednosnim papirima. Svaka ponuda i prodaja Obveznica izvan bilo koje od Država na koje se ponuda odnosi provodi se isključivo kao privatni plasman (koji ne podliježe registraciji) i/ili za kvalificirane ulagače pridržavajući se svih važećih propisa o vrijednosnim papirima.

Ponuda, kupnja ili upis obveznica izdavatelja vrši se isključivo na temelju (i) prospekta (“Prospekt”) odobrenog od strane FMA Liechtenstein (” FMA “) 2. lipnja 2023. i (ii) prospekta odobrenog od strane FMA Liechtenstein odobrio je prvi dodatak prospektu 12. siječnja 2024. (” Dodatak “). O prospektu i dodatku obaviještena su odgovorna nadzorna tijela u državama ponuditeljima (osim Lihtenštajna i Švicarske) i objavljeni su na web stranici izdavatelja ( https://www.greenfinance-capital.com/bond23/ ). Prospekt i dodatak dostupni su besplatno za preuzimanje na ovoj poveznici te u papirnatom obliku u sjedištu izdavatelja. Odobrenje prospekta i dodatka u Švicarskoj provedeno je sukladno Zakonu o financijskim uslugama.

Izdavatelj ističe da odobrenje prospekta i dodatka od strane FMA ne treba shvatiti kao indosament ponuđenih obveznica ili izdavatelja. Izdavatelj preporuča potencijalnim ulagateljima da pročitaju Prospekt i Dodatak prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi odluke o ulaganju u Obveznice.

Izdavatelj ne jamči da su Obveznice navedene na ovoj Internetskoj stranici prikladne kao ulaganje za sve ulagače. Stoga se Informacije sadržane na ovoj Internetskoj stranici ne smiju shvatiti kao preporuka Izdavatelja za davanje ponude za Obveznice ili drugu vrstu stjecanja Obveznica. Informacije ne predstavljaju savjet za ulaganje.

Izdavatelj pruža ove Informacije, a da pritom ne jamči da se Informacije mogu opozvati u bilo kojem trenutku ili da su prikladne za određenu svrhu. Informacije i prethodni rezultati u odnosu na Obveznice nisu pokazatelji budućih rezultata. Kupnja Obveznica Izdavatelja i općenito vrijednosnih papira ili financijskih instrumenata povezana je s rizicima te može u nepovoljnim okolnostima rezultirati djelomičnim ili potpunim gubitkom (totalni gubitak) uloženog kapitala.

Korisnici ove web stranice isključivo su odgovorni za analizu ovdje dostupnih informacija te za vaganje i procjenu mogućnosti i rizika ulaganja u obveznice izdavatelja. Preporuča se da prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju pročitate prospekt i dodatak te potražite stručni savjet, uzimajući u obzir vaše prethodno iskustvo i znanje u vezi s financijskim instrumentima, kao i vašu osobnu financijsku i investicijsku situaciju te individualnu sklonost riziku.

Kako biste posjetili sljedeću Internetsku stranicu morate potvrditi

  1. a) da ste pročitali i razumjeli gore navedene izjave,
  2. b) da ćete se pridržavati ograničenja koja su navedena u tim izjavama,
  3. c) da niste Osoba iz SAD-a (u smislu odredbe S američkog Zakona o vrijednosnim papirima SAD-a) i da nemate Sjedište u SAD-u ili izvan jedne od Država na koje se ponuda odnosi,
  4. d) da nećete djelovati za osobe koje imaju Sjedište izvan jedne od Država na koje se ponuda odnosi niti za osobe koje ne smiju imati pristup tim Informacijama, kao ni da nećete dostavljati Informacije tim osobama.