Green Finance EURO Bond 2023

Green Finance Capital AG
Subordinated Step-up Bond 2023-2031

Novac prikupljen podređenim Step Up Bondom 2023. koristimo za ulaganja u nekretnine i druge održive projekte. Ovaj održivi proizvod također ima prst na pulsu vremena sa svojom visokom kamatnom stopom. Međutim, ulaganje u ovaj proizvod također je povezano s visokim rizicima, do i uključujući ukupni gubitak (glavnica i kamate).

NAPOMENA

Pojam „fiksna kamata“ ne znači da su kamate zajamčene, već da se kamate obračunavaju pomoću fiksnih kamatnih stopa (za razliku od promjenjive kamate kod koje kamatna stopa za financijske instrumente ovisi o referentnoj kamatnoj stopi ili kamatnoj stopi na tržištu novca). Ulaganje u Obveznice nije namijenjeno niti prikladno za svakog ulagača. Obveznice imaju fiksni rok dospijeća, to znači da i uloženi kapital i kamate (s kamatom na kamatu) dospijevaju na naplatu tek na kraju razdoblja (ili u slučaju prijevremene otplate zbog otkaza iz važnog razloga). Povrat uloženog kapitala i isplata kamata s kamatom na kamatu, između ostalog, ovisi i o bonitetu Izdavatelja na dan dospijeća ili dan dospijeća pri prijevremenoj otplati u slučaju otkaza iz važnih razloga (fiksni rok dospijeća i kvalificirana podređenost). Ulaganje u Obveznice može dovesti do potpunog gubitka uloženog kapitala. Isplata kamata (uključujući kamatu na kamatu) nije zajamčena. Molimo da pročitate Prospekt i obratite posebnu pozornost na upozorenja o rizicima sadržanima u Prospektu.

Neobvezujuć primjer izračuna

*pri upisu na dan 1.7.2023.

Očekivani prihod nije zajamčen te može biti i niži od očekivanog. Obveznice imaju fiksni rok dospijeća, što znači da i uloženi kapital i kamate (s kamatom na kamatu) dospijevaju na naplatu tek na kraju razdoblja (ili u slučaju prijevremenog otkaza iz važnih razloga). Na taj način može doći do niže navedenog učinka kamate na kamatu. Osim toga, moguć je i potpuni gubitak uloženog kapitala kao i kamata te kamate na kamatu. Zbog fiksnog roka dospijeća i kvalificirane podređenosti tražbina ulagača u odnosu na Izdavatelja (kapital i kamate s kamatom na kamatu) otplata kapitala i isplata kamata s kamatom na kamatu, između ostalog, ovisi i o bonitetu Izdavatelja na dan dospijeća ili dan dospijeća prilikom prijevremene otplate. Eventualni porezi nisu uzeti u obzir niti su odbijeni u primjeru izračuna.

Green Finance
PRIMJER IZRAČUNA EURO

NEOBVEZUJUĆI PRIMJER IZRAČUNA

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031

ČINJENICE

Izdavatelj:
Green Finance Capital AG

Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira:
(ISIN) LI1268920041

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI):
52990003C6FKCKSZS240

Države na koje se ponuda odnosi:
Lihtenštajn, Austrija, Njemačka, Luksemburg, Češka,
Bugarska, Italija, Slovačka, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Hrvatska, Švicarska

Uvjeti:
vidi prospekt i dodatak (dostupan na: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/ )

Status/vrsta izdavanja:
kvalificirano podređeno

Osiguranje:
nema

Obveza osiguranja kontinuiranog pokrića:
nema

Volumen izdavanja:
25.000.000,00 EUR

Cijena izdavanja:
100% nominalne vrijednosti

U apoenima od:
1,00 EUR

Minimalan iznos ponude:
1.000,00 EUR

Kupon:
3,00 % godišnje od 1. srpnja 2023. (uključujući) do 30. lipnja 2027. (uključujući),
8,00 % godišnje od 1. srpnja 2027. (uključujući) do 30. lipnja 2031. (uključujući)
uvećano za kamate na kamatu za neplaćene kamate

Dospijeće kupona:
kraj razdoblja

Razdoblje:
od 1. srpnja 2023. (uključujući) do 30. lipnja 2031. (uključujući)

Dospijeće (Maturity Date):
2. srpnja 2031.

Cijena otkupa pri dospijeću:
100% od nominalne vrijednosti

Uvrštenje na burzu:
nije planirano

Datum valute:
1. srpnja 2023., nakon toga svaki 1. ili 15. dan u mjesecu

Svrha:
Izdavatelj će prihode od izdavanja staviti na raspolaganje društvima iz grupacije Green Finance.

Otkaz:
Redovni otkaz i od strane vlasnika obveznica i od strane Izdavatelja je isključen. Vlasnici obveznica i Izdavatelj ovlašteni
izvanredni otkaz iz važnog razloga.

Detaljne informacije s faktorima rizika:
Prospekt i dodatak (dostupan na: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/ )

kvalificirano podređeno

Obveze po Obveznicama podređene su obvezama po nepodređenim financijskim instrumentima ili sličnim nepodređenim obvezama Izdavatelja. U slučaju likvidacije, stečaja ili postupka u svrhu sprječavanja stečaja Izdavatelja obveze Izdavatelja koje proizlaze iz Obveznica podređene su zahtjevima imatelja nepodređenih obveza. U takvim slučajevima plaćanja po Obveznicama će se izvršiti samo ako su sva potraživanja prema Izdavatelju za obveze, koje su rangirane više u odnosu na obveze po Obveznicama, u potpunosti podmirena. Prema uvjetima Obveznica, prilikom upisa Obveznica ulagači moraju prihvatiti da se nad Izdavateljem ne mora pokrenuti stečajni postupak zbog obveza po Obveznicama; te se obveze ne uzimaju u obzir prilikom provjere prezaduženosti Izdavatelja prezadužen. Neće se vršiti plaćanja po Obveznicama sve dok je vlasnički kapital Izdavatelja negativan ili bi mogao postati negativan kao rezultat plaćanja po Obveznicama od strane Izdavatelja.

IMATE LI PITANJA?

Ograničenje od odgovornosti:

Ovo priopćenje predstavlja marketinški sadržaj u smislu Delegirane uredbe (EU) 2017/565 te oglašavanje u smislu Uredbe (EU) 2017/1129. Ova objava nije ni ponuda za kupnju ili prodaju niti poziv za davanje ponude za kupnju obveznica Green Finance Capital AG podređene pojačane obveznice 2023-2031 (” Obveznice “) Green Finance Capital AG (” Izdavatelj “) niti radi li se o financijskoj analizi, investicijskom savjetu ili investicijskoj preporuci. Javna ponuda Izdavateljevih obveznica bit će napravljena isključivo u Lihtenštajnu, Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Švicarskoj (” Zemlje ponude “) ulagačima rezidentima ove ponude zemlje (i) prospekt od 2. lipnja 2023. i (ii) dodatak od 12. siječnja 2024., koji je odobrila FMA i obavijestila relevantna nadzorna tijela u državama ponuditeljima (isključujući Lihtenštajn i Švicarsku) (” Prospekt ” i ” Dodatak “). Odobrenje prospekta i dodatka u Švicarskoj provedeno je u skladu sa Zakonom o financijskim uslugama (FinSA). Izdavatelj ističe da odobrenje prospekta i dodatka od strane FMA ne treba shvatiti kao indosament ponuđenih obveznica. Prospekt i dodatak objavljeni su u elektroničkom obliku na web stranici izdavatelja, https://www.greenfinance-capital.com/bond23/ , a dostupni su besplatno kao PDF za preuzimanje i u papirnatom obliku u sjedištu izdavatelja . Izdavatelj preporuča potencijalnim ulagateljima da pročitaju Prospekt i Dodatak prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi odluke o ulaganju u Obveznice. Izdavatelj također preporuča potencijalnim ulagateljima da potraže detaljan savjet, uzimajući u obzir njihovu individualnu financijsku i investicijsku situaciju, njihovo znanje i iskustvo u vezi s financijskim instrumentima te njihovu toleranciju na rizik. Ulaganje u obveznice i općenito u financijske instrumente uključuje rizike i pod nepovoljnim okolnostima može dovesti do djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog kapitala. Prošla uspješnost ne dopušta izvođenje zaključaka o budućoj uspješnosti. Ovo priopćenje nije namijenjeno osobama koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište izvan neke od država na koje se odnosi ponuda, a posebice nije usmjereno na osobe iz SAD-a („Osoba iz SAD-a“ u smislu odredbe S američkog Zakona o vrijednosnim papirima SAD-a iz 1933. godine „Zakon o vrijednosnim papirima”). Obveznice nisu niti će biti registrirane na temelju Zakona o vrijednosnim papirima. Bez prethodnog odobrenja Izdavatelja zabranjuje se kako djelomično tako i potpuno umnožavanje odnosno distribucija ovog priopćenja na bilo koji način.