Green Finance Bond 8
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2023-2031

English

Zmluvné podmienky

Informácie a dokumentyInformácie„), ktoré sú prístupné prostredníctvom nasledujúcej webovej stránky a webových stránok, na ktoré táto webová stránka odkazuje (ďalej spolu len „Webová stránka„), sa môžu poskytovať len osobám, ktoré majú sídlo, bydlisko alebo obvyklý pobyt ( ďalej spolu len „Bydliskov Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku alebo vo Švajčiarsku (ďalej len „Štáty ponuky„); Informácie sa nesmú poskytovať ani sprístupňovať osobám, ktoré majú Bydlisko mimo niektorého zo Štátov ponuky. Informácie sa nesmú poskytovať ani sprístupňovať žiadnej „U.S. person“ („U.S. person“, ako je tento pojem definovaný v nariadení S podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933, “ Securities Act „).

Dlhopisy the „Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031“ (ďalej len „Dlhopisy„) spoločnosti Green Finance Capital AG (ďalej len „Emitent„) opísané na Webovej stránke sa ponúkajú verejnosti výlučne v Štátoch ponuky. Osoby, ktoré nemajú Bydlisko v niektorom zo Štátov ponuky, sú z verejnej ponuky Dlhopisov vylúčené a nebudú oslovené. V súlade s tým sa nebude uskutočňovať verejná ponuka Dlhopisov Emitenta mimo Štátov ponuky, a zároveň sa verejná ponuka nebude adresovať U.S. persons alebo osobám konajúcim v mene U.S. persons alebo na účet U.S. persons alebo osobám s Bydliskom v spojených štátoch amerických alebo mimo Ponukových štátov.

Informácie na tejto Webovej stránke preto nie sú ponukou na kúpu alebo predaj Dlhopisov Emitenta ani výzvou na predloženie príslušných ponúk na kúpu osobám s Bydliskom mimo niektorého zo Štátov ponuky. Informácie nie sú určené žiadnej osobe v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by bolo oznámenie takýchto Informácií nezákonné. Je zodpovednosťou každého používateľa tejto Webovej stránky, aby sa informoval o obmedzeniach, ktoré sa na neho vzťahujú, a aby ich dodržiaval.

Informácie uvedené na tejto Webovej stránke sa nesmú šíriť mimo Štátov ponuky, vrátane, bez obmedzenia, prostredníctvom publikácií alebo médií, ktoré sú vo všeobecnom obehu v Spojených štátoch amerických alebo v ktoromkoľvek štáte, ktorý nie je Štátom ponuky. Dlhopisy uvedené na Webovej stránke neboli a nebudú registrované podľa Securities Act a nesmú byť ponúkané ani predávané žiadnej U.S. Person bez registrácie podľa Securities Act alebo bez príslušnej výnimky z registračných požiadaviek tohto zákona.

Nedodržanie týchto obmedzení môže predstavovať porušenie platných zákonov o cenných papieroch. Akákoľvek ponuka a predaj Dlhopisov mimo ktoréhokoľvek zo Štátov ponuky sa uskutoční len ako súkromné umiestnenie (nepodliehajúce registrácii) a/alebo kvalifikovaným investorom v súlade so všetkými platnými zákonmi o cenných papieroch.

Ponuka, kúpa alebo upisovanie dlhopisov Emitenta sa uskutočňuje výlučne na základe (i) prospektu schváleného FMA Lichtenštajnsko (ďalej len „FMA„) dňa 2. júna 2023 (ďalej len„Prospekt“) a (ii) prvého dodatku k Prospektu schváleného FMA Lichtenštajnsko dňa 12. januára 2024 (ďalejlen „Dodatok„). Prospekt a dodatok boli oznámené príslušným orgánom dohľadu v krajinách ponuky (okrem Lichtenštajnska a Švajčiarska) a sú uverejnené na webovej stránke emitenta(https://www.greenfinance-capital.com/bond23/). Prospekt a dodatok sú k dispozícii na stiahnutie bezplatne na tomto odkaze, ako aj v papierovej forme v sídle emitenta. Prospekt a dodatok boli schválené vo Švajčiarsku v súlade so zákonom o finančných službách.

Emitent upozorňuje, že schválenie Prospektu a Dodatku zo strany FMA nemožno chápať ako podporu ponúkaných Dlhopisov alebo Emitenta. Emitent odporúča potenciálnym investorom, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali Prospekt a Dodatok, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom vyplývajúcim z rozhodnutia investovať do Dlhopisov.

Emitent nerobí žiadne vyhlásenie, že Dlhopisy opísané na tejto webovej stránke sú vhodné ako investícia pre všetkých investorov.
Preto by sa informácie na tejto webovej stránke nemali chápať ako odporúčanie na upísanie alebo iné nadobudnutie dlhopisov Emitenta.
Informácie nenahrádzajú investičné poradenstvo.

Informácie poskytuje emitent bez záruky, že ich možno kedykoľvek vyvolať alebo že sú vhodné na konkrétny účel.
Informácie a minulá výkonnosť Dlhopisov neumožňujú robiť žiadne vyhlásenia o budúcej výkonnosti.
Nákup dlhopisov emitenta a všeobecne cenných papierov alebo finančných nástrojov je spojený s rizikami a za nepriaznivých okolností môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate (úplnej strate) investovaného kapitálu.

Používatelia tejto webovej stránky sú výlučne zodpovední za analýzu informácií, ktoré sú tu k dispozícii, a za zváženie a vyhodnotenie možností a rizík investície do dlhopisov Emitenta. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia sa odporúča, aby ste si prečítali prospekt a dodatok a požiadali o odborné poradenstvo, pričom zohľadníte svoje predchádzajúce skúsenosti a znalosti v súvislosti s finančnými nástrojmi, svoju individuálnu finančnú a investičnú situáciu a svoj individuálny sklon k riziku.

Ak chcete získať prístup na nasledujúcu Webovú stránku, musíte potvrdiť,

  1. a) prečítal som si vyššie uvedené vyhlásenia a porozumel som im,
  2. b) budem dodržiavať obmedzenia v nich uvedené,
  3. c) nie som U.S. Person (v zmysle Nariadenia S podľa Securities Act) a nemám Bydlisko v Spojených štátoch amerických alebo mimo ktoréhokoľvek zo Štátov ponuky,
  4. d) nekonám a nebudem konať v prospech osôb, ktoré sa nachádzajú mimo ktoréhokoľvek Štátu ponuky a týmto osobám, ani osobám, ktoré nemajú povolený prístup k takýmto Informáciám, nebudem oznamovať Informácie.