Green Finance OBVEZNICA 8
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2023-2031

Splošni pogoji

Informacije in dokumenti (»Informacije«), do katerih je mogoče dostopati preko naslednjega spletnega mesta in preko spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom (skupaj »Spletno mesto«), se lahko posredujejo samo osebam, ki imajo registriran sedež, stalno ali običajno prebivališče (skupaj »Stalno prebivališčev Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, na Češkem, v Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji in v Švici (»Države ponudbe«) v Lihtenštajnu ali Švici (»Državi ponudbe«); Informacij ni dovoljeno posredovati ali dati na voljo osebam, ki imajo Stalno prebivališče zunaj ene od Držav ponudbe. Te Informacije ne smejo biti posredovane oziroma dane na voljo nobeni osebi iz ZDA (»Oseba iz ZDA«, kot je ta izraz opredeljen v Uredbi S Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933, »Zakon o vrednostnih papirjih«).

Obveznice »Green Finance Capital AG Podrejena Step-Up Obveznica 2023-2031« (»Obveznice«) družbe Green Finance Capital AG (»Izdajatelj«), opisane na naslednjem spletnem mestu, so izključno ponujene javnosti v Državah ponudbe. Osebe, ki nimajo Stalnega prebivališča v eni izmed Držav ponudbe, so izključene iz javnih ponudb Obveznic in ne bodo obravnavane. V skladu s tem nobena javna ponudba Obveznic Izdajatelja ne bo dana zunaj Držav ponudbe; zato nobena javna ponudba ne bo podana Osebam iz ZDA ali osebam, ki delujejo za ali v imenu Oseb iz ZDA ali drugim osebam s Stalnim prebivališčem v ZDA ali zunaj Držav ponudbe.

Informacije na tem spletnem mestu torej niso niti ponudba za nakup ali prodajo obveznic izdajatelja niti vabilo k predložitvi zadevnih ponudb za nakup osebam s Stalnim prebivališčem zunaj ene od Držav ponudbe. Informacije niso namenjene nobeni osebi v katerem koli pravnem sistemu, v katerem bi bilo sporočanje takih informacij nezakonito. Vsak uporabnik tega spletnega mesta se je dolžan seznaniti z omejitvami, ki veljajo zanj, in jih upoštevati.

Informacij na tem spletnem mestu ni dovoljeno distribuirati izven Držav ponudbe, vključno z, vendar ne omejeno na, v publikacijah ali medijih, ki so splošno razširjeni v Združenih državah Amerike ali v katerikoli državi, ki ni Država ponudbe. Obveznice, opisane na spletnem mestu, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih in jih ni dovoljeno ponuditi ali prodati katerikoli Osebi iz ZDA brez registracije v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ali veljavne izjeme glede zahtev za registracijo iz Zakona o vrednostnih papirjih.

Neupoštevanje teh omejitev lahko pomeni kršitev veljavne zakonodaje o vrednostnih papirjih. Kakršna koli ponudba in prodaja Obveznic zunaj katerekoli Države ponudbe bo izvedena samo kot zasebna ponudba (ki ni predmet registracije) in/ali ponujena kvalificiranim vlagateljem v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o vrednostnih papirjih.

Ponudba, nakup ali vpis obveznic izdajatelja se izvaja izključno na podlagi (i) prospekta, ki ga je 2. junija 2023 potrdil FMA Liechtenstein (“FMA“) (“prospekt“), in (ii) prvega dodatka k prospektu, ki ga je 12. januarja 2024 potrdil FMA Liechtenstein (“dodatek”). Prospekt in dodatek sta bila priglašena pristojnim nadzornim organom v državah ponudnicah (razen v Lihtenštajnu in Švici) in sta objavljena na izdajateljevi spletni strani(https://www.greenfinance-capital.com/bond23/). Prospekt in dodatek sta brezplačno na voljo za prenos na tej povezavi ter v papirni obliki na sedežu izdajatelja. Prospekt in dodatek sta bila potrjena v Švici v skladu z zakonom o finančnih storitvah.

Izdajatelj poudarja, da potrditve prospekta in dodatka s strani agencije FMA ni mogoče razumeti kot potrditev ponujenih obveznic ali izdajatelja. Izdajatelj priporoča, da potencialni vlagatelji pred odločitvijo o naložbi preberejo prospekt in dodatek, da bi v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi, povezane z odločitvijo za naložbo v obveznice.

Izdajatelj ne jamči, da so obveznice, opisane na tem spletnem mestu, primerne kot naložba za vse vlagatelje.
Zato se informacije na tem spletnem mestu ne smejo razumeti kot priporočilo za vpis ali drugačno pridobitev izdajateljevih obveznic.
Informacije ne nadomeščajo naložbenega svetovanja.

Izdajatelj zagotavlja informacije brez jamstva, da jih je mogoče kadar koli priklicati ali da so primerne za določen namen.
Informacije in pretekla uspešnost obveznic ne omogočajo dajanja kakršnih koli izjav o prihodnji uspešnosti.
Nakup obveznic izdajatelja in na splošno vrednostnih papirjev ali finančnih instrumentov je povezan s tveganji in lahko v neugodnih okoliščinah privede do delne ali popolne izgube (popolne izgube) vloženega kapitala.

Uporabniki tega spletnega mesta so sami odgovorni za analizo informacij, ki so na voljo na tem spletnem mestu, ter za tehtanje in ocenjevanje priložnosti in tveganj naložbe v izdajateljeve obveznice. Preden sprejmete kakršno koli naložbeno odločitev, vam priporočamo, da preberete prospekt in dodatek ter se posvetujete s strokovnjakom, pri čemer upoštevajte svoje dosedanje izkušnje in znanje v zvezi s finančnimi instrumenti, svoj individualni finančni in naložbeni položaj ter svojo individualno pripravljenost na tveganje.

Za to, da lahko dostopate do naslednjega spletnega mesta, morate potrditi, da

  1. a) ste prebrali in razumeli zgornje navedbe,
  2. b) boste upoštevali zgoraj navedene omejitve,
  3. c) niste Oseba iz ZDA (v smislu Uredbe S Zakona o vrednostnih papirjih) in nimate svojega Stalnega prebivališča v ZDA ali zunaj katerekoli Države Ponudbe,
  4. d) ne delujete v imenu oseb niti ne posredujete Informacij osebam, ki se nahajajo zunaj katere od Držav ponudbe, niti osebam, ki nimajo dovoljenja za dostop do takih Informacij.