Green Finance Euro OBVEZNICA 2023

Green Finance Capital AG
Podrejena Step-Up Obveznica 2023-2031

Sredstva, zbrana s podrejeno obveznico Step Up 2023, uporabljamo za naložbe v nepremičnine in druge trajnostne projekte. Ta trajnostni produkt z visoko obrestno mero prav tako odraža utrip časa. Vendar pa je naložba v ta produkt povezana tudi z visokimi tveganji, vključno s popolno izgubo (kapitala in obresti).

OPOMBE

»Fiksne obresti« ne pomeni, da so obresti zajamčene, ampak da se obresti izračunajo s fiksnimi obrestnimi merami (v nasprotju s spremenljivimi obrestmi, kjer je obrestna mera za finančne instrumente odvisna od referenčne obrestne mere ali obrestne mere denarnega trga). Naložba v Obveznice ni primerna oziroma ustrezna za vsakega vlagatelja. Obveznice imajo plačilo ob zapadlosti, kar pomeni, da vložena glavnica in obresti (skupaj z obrestno mero) zapadejo v plačilo šele ob koncu roka (ali v primeru predčasnega odkupa, v primeru odpovedi na podlagi pomembnega razloga). Povračilo vloženega kapitala ter plačilo obresti in obrestnih obresti je med drugim odvisno tudi od kreditne sposobnosti Izdajatelja na datum zapadlosti ali od datuma zapadlosti, kadar gre za predčasni odkup v primeru odpovedi na podlagi pomembnega razloga (plačilo ob zapadlosti in kvalificirana podrednost). Naložba v Obveznice lahko povzroči popolno izgubo vložene glavnice. Plačila obresti (vključno z obrestnimi obrestmi) niso zajamčena. Preberite Prospekt in bodite še posebej pozorni na dejavnike tveganja, ki jih vsebuje.

Nezavezujoč vzorčni izračun

*za datum vpisa 1. 7. 2023

Predvideni donos ni zajamčen in je lahko tudi nižji. Obveznice imajo plačilo ob zapadlosti, kar pomeni, da vloženi kapital in obresti (skupaj z obrestnimi obrestmi) zapadejo v plačilo šele ob koncu roka trajanja (ali v primeru predčasnega odkupa, v primeru odpovedi na podlagi pomembnega razloga). To lahko privede do spodaj opisanega učinka glede obrestnih obresti. Možna pa je tudi popolna izguba vloženega kapitala ter obresti in obrestnih obresti. Zaradi plačila ob zapadlosti in kvalificirane podrejenosti terjatev vlagatelja do Izdajatelja (glavnice, obresti in vključno z obrestnimi obrestmi) sta odplačilo glavnice in plačilo obresti, vključno z obrestnimi obrestmi, med drugim odvisna tudi od kreditne sposobnosti Izdajatelja ob koncu obdobja ali datuma zapadlosti v primeru predčasnega odplačila. Morebitni davek se v vzorčnem izračunu ne upošteva in ne odšteva.

Green Finance
PRIMER IZRAČUNA V EUR

NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA

Green Finance Capital AG Podrejena Step-Up Obveznica 2023-2031

Dejstva

Izdajatelj:
Green Finance Capital AG

Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev:
(ISIN) LI1268920041

Identifikacijska številka pravne osebe (LEI):
52990003C6FKCKSZS240

Države ponudbe:
Lihtenštajn, Avstrija, Nemčija, Luksemburg, Češka,
Bolgarija, Italija, Slovaška, Poljska, Romunija, Slovenija, Hrvaška, Švica

Pravila in pogoji:
glej prospekt in dodatek (na voljo na: https: //www.greenfinance-capital.com/bond23/).

Oblika/vrsta izdaje:
kvalificirana podrejena

Zavarovanje:
ne

Negativne zaveze:
ne

Obseg izdaje:
25.000.000,00 EUR

Emisijski znesek:
100 % nominalne vrednosti

Denominacija:
1,00 EUR

Najnižji znesek za vpis:
1.000,00 EUR

Kupon:
3,00 % letno od 1. julija 2023 (vključno) do 30. junija 2027 (vključno)
8,00 % letno od 1. julija 2027 (vključno) do 30. junija 2031 (vključno)
ter obresti na obračunane in neplačane obresti

Datumi plačila obresti:
Ob koncu obdobja

Obdobje:
1. julij 2023 (vključno) do 30. junij 2031 (vključno)

Datum zapadlosti:
02. julij 2031

Odkupni znesek ob zapadlosti:
100 % nominalne vrednosti

Javna ponudba:
Ni predvidena

Datum valute:
01. julij 2023, nato vsak 1. ali 15. dan v mesecu

Uporaba prihodkov:
Izdajatelj bo sredstva iz izdaje namenil družbam skupine Green Finance Group.

Odpoved:
Tako imetniki obveznic kot izdajatelj nimajo pravice do odpovedi brez pomembnega razloga. Imetniki obveznic in izdajatelj imajo pravico do
izredne odpovedi iz upravičenega vzroka.

Podrobne informacije, vključno z dejavniki tveganja:
Prospekt in dodatek (na voljo na: https: //www.greenfinance-capital.com/bond23/)

"Kvalificirana podrejenost" pomeni:

Obveznosti iz naslova Obveznic so podrejene obveznostim iz naslova nepodrejenih finančnih instrumentov ali drugih nepodrejenih obveznosti Izdajatelja. V primeru likvidacije, insolventnosti ali postopka za preprečevanje insolventnosti Izdajatelja morajo biti obveznosti Izdajatelja iz naslova Obveznic nižje od terjatev imetnikov nepodrejenih obveznosti. V takšnih primerih se plačila v povezavi z Obveznicami izvedejo le, če so v celoti poravnane vse terjatve do Izdajatelja iz naslova obveznosti, ki so nadrejene obveznostim iz Obveznic. V skladu s pogoji Obveznic morajo vlagatelji ob vpisu obveznic sprejeti dejstvo, da proti Izdajatelju v povezavi z obveznostmi iz Obveznic ne bo treba začeti postopka zaradi insolventnosti; teh obveznosti se namreč ne sme upoštevati pri oceni, ali je Izdajatelj prezadolžen. Plačila v zvezi z Obveznicami ne bodo izvedena, dokler je lastniški kapital Izdajatelja negativen ali bi lahko postal negativen zaradi plačil Izdajatelja v zvezi z Obveznicami.

IMATE VPRAŠANJA?

Izjava o omejitvi odgovornosti:

To sporočilo predstavlja tržno sporočilo v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/565 in oglas v smislu Uredbe (EU) 2017/1129. Ta objava ne predstavlja ponudbe za nakup ali prodajo ali vabila k ponudbi za nakup podrejenih obveznic Green Finance Capital AG s postopnim povečanjem vrednosti 2023-2031 (“obveznice“) družbe Green Finance Capital AG (“izdajatelj“) niti ne predstavlja finančne analize, naložbenega svetovanja ali naložbenega priporočila. Javna ponudba obveznic izdajatelja bo izvedena izključno v Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, v Češki republiki, Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji in Švici (“države ponudbe“), in sicer vlagateljem, ki so rezidenti teh držav ponudbe, na podlagi naslednjih pogojev (i) prospekt z dne 2. junija 2023 in (ii) dodatek z dne 12. januarja 2024, ki ga je odobril organ FMA in o katerem so bili obveščeni pristojni nadzorni organi v državah ponudnicah (razen Lihtenštajna in Švice) (“prospekt” in“dodatek”). Prospekt in dodatek sta bila potrjena v Švici v skladu z Zakonom o finančnih storitvah (FinSA). Izdajatelj poudarja, da potrditve prospekta in dodatka s strani agencije FMA ni mogoče razumeti kot potrditev ponujenih obveznic. Prospekt in dodatek sta v elektronski obliki objavljena na izdajateljevem spletnem mestu https://www.greenfinance-capital.com/bond23/, brezplačno pa sta na voljo za prenos v obliki PDF in v tiskani obliki na sedežu izdajatelja. Izdajatelj priporoča, da potencialni vlagatelji pred odločitvijo o naložbi preberejo prospekt in dodatek, da bi v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi, povezane z odločitvijo za naložbo v obveznice. Poleg tega izdajatelj priporoča, da potencialni vlagatelji poiščejo podroben nasvet, pri čemer je treba upoštevati njihov individualni premoženjski in naložbeni položaj, njihovo znanje in izkušnje v zvezi s finančnimi instrumenti ter njihovo toleranco do tveganja. Naložba v dolžniške vrednostne papirje in finančne instrumente na splošno je povezana s tveganji in lahko v neugodnih okoliščinah privede do delne ali popolne izgube vloženega kapitala. Uspešnost v preteklosti ni pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. oziroma ni namenjena nobeni osebi iz ZDA (»Oseba iz ZDA«, kot je ta izraz opredeljen v Uredbi S Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933, »Zakon o vrednostnih papirjih«). Obveznice niso bile in ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih. Reproduciranje ali distribucija tega sporočila v kakršni koli obliki, v celoti ali delno, je prepovedana brez predhodnega soglasja Izdajatelja.