Green Finance EURO Bond 2023

Green Finance Capital AG
Subordinated Step-Up Bond 2023-2031

Finančné prostriedky získané z podriadeného dlhopisu Step Up 2023 použijeme na investície do nehnuteľností a iných udržateľných projektov. Tento udržateľný produkt zachytáva pulz doby aj svojou vysokou úrokovou sadzbou. Investícia do tohto produktu je však spojená aj s vysokým rizikom, a to až do úplnej straty (kapitálu a úrokov).

Poznámky

„Fixný úrok“ neznamená, že úrok je garantovaný, ale že úrok sa vypočítava pomocou pevných úrokových sadzieb (na rozdiel od pohyblivého úroku, keď úroková sadzba finančných nástrojov závisí od referenčnej sadzby alebo sadzby peňažného trhu). Investícia do Dlhopisov nie je vhodná pre každého investora. Dlhopisy majú konečnú lehotu splatnosti, čo znamená, že investovaná istina aj úrok (spolu so zloženým úrokom) sú splatné až na konci doby splatnosti (alebo v prípade predčasného splatenia v prípade ukončenia zmluvy z dôvodu výpovede). Splatenie investovanej istiny a vyplatenie úrokov a zložených úrokov závisí okrem iného aj od úverovej bonity Emitenta k Dátumu splatnosti alebo k Dátumu splatnosti v prípade predčasného splatenia v prípade ukončenia z dôvodu výpovede (konečná lehota splatnosti a kvalifikovaná podriadenosť). Investícia do Dlhopisov môže viesť k úplnej strate investovaného kapitálu. Výplaty úrokov (vrátane zloženého úroku) nie sú zaručené. Prečítajte si Prospekt a venujte osobitnú pozornosť rizikovým faktorom v ňom uvedeným.

Nezáväzný vzorový výpočet

* pre dátum upísania 01.07.2023

Predpokladaný výnos nie je zaručený a môže byť aj nižší. Dlhopisy majú konečnú lehotu splatnosti, čo znamená, že investovaná istina aj úrok (spolu so zloženým úrokom) sú splatné až na konci doby splatnosti (alebo v prípade predčasného splatenia v prípade ukončenia zmluvy z dôvodu výpovede). To môže viesť k efektu zloženého úroku opísanému nižšie. Je však možná aj úplná strata investovaného kapitálu, ako aj úrokov a zloženého úroku. Vzhľadom na konečnú lehotu splatnosti a kvalifikovanú podriadenosť pohľadávok investora voči Emitentovi (istina a úrok vrátane zloženého úroku) závisí splatenie istiny a vyplatenie úroku vrátane zloženého úroku okrem iného aj od úverovej bonity Emitenta na konci obdobia splatnosti alebo v čase dátumu predčasného splatenia. Prípadná daň sa vo vzorovom výpočte nezohľadňuje ani neodpočítava.

Green Finance
PRÍKLAD VÝPOČTU EURO

NEZÁVÄZNÝ PRÍKLAD VÝPOČTU

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031

FAKTY

Emitent:
Green Finance Capital AG

Identifikačné číslo cenných papierov:
(ISIN) LI1268920041

Identifikátor právnickej osoby (LEI):
52990003C6FKCKSZS240

Štáty ponuky:
Lichtenštajnsko, Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Česká republika,
Bulharsko, Taliansko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko

Podmienky:
pozri prospekt a dodatok (k dispozícii na: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)

Stav/typ emisie
kvalifikovaná podriadené

Záruka:
žiadna

Negatívny záväzok:
žiadna

Objem emisie
25 000 000,00 EUR

Emisná cena:
100 % nominálnej hodnoty

Denominácia:
1,00 EUR

Minimálna suma upísania:
1.000,00 EUR

Kupón:
3,00 % ročne od 01.07.2023 (vrátane) do 30.06.2027 (vrátane)
8,00 % ročne od 01.07.2027 (vrátane) do 30.06.2031 (vrátane)
plus zložený úrok z naakumulovaného a nezaplateného úroku

Splatnosť:
na konci obdobia

Obdobie:
od 01.07.2023 (vrátane) do 30.06.2031 (vrátane)

Dátum splatnosti:
02.07.2031

Sadzba splatnosti v deň splatnosti
100 % nominálnej hodnoty

Uvedenie na burze:
Nie je plánované

Dátum valuty:
01.07.2023, potom každý 1. alebo 15. deň v mesiaci

Zamýšľané použitie:
Emitent poskytne výnosy z emisie spoločnostiam skupiny Green Finance Group.

Ukončenie:
Majitelia dlhopisov ani Emitent nemajú nárok na ukončenie zmluvy bez udania dôvodu. Majitelia dlhopisov a Emitent majú
nárok na mimoriadne ukončenie zmluvy len s uvedením dôvodu.

Podrobné informácie vrátane rizikových faktorov:
Prospekt a dodatok (k dispozícii na: https: //www.greenfinance-capital.com/bond23/)

Kvalifikovaná podriadenosť znamená:

Záväzky z Dlhopisov sú podriadené záväzkom z nepodriadených finančných nástrojov alebo iným nepodriadeným záväzkom Emitenta. V prípade likvidácie, platobnej neschopnosti alebo konania na odvrátenie platobnej neschopnosti Emitenta musia byť záväzky Emitenta z Dlhopisov podriadené pohľadávkam majiteľov nepodriadených záväzkov. V takýchto prípadoch sa platby z Dlhopisov uskutočnia len vtedy, ak boli v plnej výške uspokojené všetky pohľadávky voči Emitentovi z titulu záväzkov nadriadených záväzkom z Dlhopisov. V súlade s emisnými podmienkami Dlhopisov musia investori pri upisovaní Dlhopisov akceptovať, že voči Emitentovi nebude potrebné začať konkurzné konanie z dôvodu záväzkov z Dlhopisov; tieto záväzky sa nesmú zohľadňovať pri posudzovaní, či je Emitent predlžený. Platby z Dlhopisov nebudú realizované, pokiaľ vlastné imanie Emitenta bude záporné alebo by sa mohlo stať záporným v dôsledku vykonanej platby Emitenta z Dlhopisov.

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?

Vyhlásenie:

Toto oznámenie predstavuje marketingovú komunikáciu podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 a reklamu v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/1129. Toto oznámenie nie je ponukou na kúpu alebo predaj ani výzvou na predloženie ponuky na kúpu dlhopisov Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031 (ďalej len„Dlhopisy„) spoločnosti Green Finance Capital AG (ďalej len„Emitent„), ani finančnou analýzou, investičným poradenstvom alebo investičným odporúčaním. Verejná ponuka dlhopisov Emitenta sa uskutoční výlučne v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Švajčiarsku (ďalejlen „štáty ponuky„) investorom s bydliskom v týchto štátoch ponuky na základe nasledujúcich podmienok (i) prospekt z 2. júna 2023 a (ii) Dodatok z 12. januára 2024, ktoré boli schválené FMA a oznámené príslušným orgánom dohľadu v štátoch ponuky (okrem Lichtenštajnska a Švajčiarska) (ďalejlen „Prospekt“a„Dodatok“). Prospekt a dodatok boli schválené vo Švajčiarsku v súlade so zákonom o finančných službách (FinSA). Emitent upozorňuje, že schválenie prospektu a dodatku zo strany FMA sa nemá chápať ako schválenie ponúkaných dlhopisov. Prospekt a dodatok sú zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke emitenta https://www.greenfinance-capital.com/bond23/ a sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF a v papierovej podobe bezplatne v sídle emitenta. Emitent odporúča potenciálnym investorom, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali Prospekt a Dodatok, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom vyplývajúcim z rozhodnutia investovať do Dlhopisov. Okrem toho Emitent odporúča potenciálnym investorom, aby si vyžiadali podrobné poradenstvo s prihliadnutím na ich individuálnu finančnú a investičnú situáciu, ich znalosti a skúsenosti v súvislosti s finančnými nástrojmi a ich toleranciu voči riziku. Investícia do dlhopisov a finančných nástrojov vo všeobecnosti je spojená s rizikami a za nepriaznivých okolností môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate investovaného kapitálu. Z minulých výsledkov nie je možné vyvodiť závery o budúcich výsledkoch. Toto oznámenie nie je určené žiadnej osobe, ktorá nemá bydlisko, sídlo alebo obvyklý pobyt v Štátoch ponuky, a najmä nie je určené žiadnej „U.S. person“ („U.S. person“, ako je tento pojem definovaný v nariadení S podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933, „Securities Act„). Dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa Securities Act. Rozmnožovanie alebo šírenie tohto oznámenia v akejkoľvek forme, vcelku alebo po častiach, je bez predchádzajúceho súhlasu Emitenta zakázané.